NYSK Holdings (Pharmacann int.)

Service

Проектирање и изградба на екстракторен капацитет, (EU) GMP, класа D – локација: индустриска зона Ќојлија, О. Петровец – бруто површина: 400 m2

опис на проектот: проектирање и изградба на HVACD систем за екстракција, вклучувајќи пакување на финални фармацевтски производи, според (EU) GMP класа D, вклучително и валидација на HVACD системот (DQ, IQ & OQ) ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА: Позитивен извештај од сертифицирана ЕУ компанија за валидација на HVACD систем (DQ, IQ & OQ) (во прилог)

– времетраење на проектот: 01.08.2021 – 01.10.2021 година (2 месеци) –