NYSK Holdings (Pharmacann int.) 

Service

Дизајн и изградба на медицински канабис објект за одгледување на канабис цвеќе и лабораторија со микробиологија, според GASP и GMP, класа D

Локација: индустриска зона Којлија, О. Петровец – бруто градежна површина: 17.500 м2 (одгледувачка површина 7.400 м2, површина на класифицирани (чисти) соби 800 м2, лабораторија со микробиологија 450 м2) – времетраење на проектот: 01.11.2019 – 01.08.2020 (10 месеци)

Опис на проектот: дизајн и конструкција HVACD систем со капацитет за греење и ладење од 8,8 mW за одгледување на канабис и лабораторија со микробиологија, вклучувајќи ја и Валидацијата на HVACD системот (DQ, IQ & OQ) .

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА:
Позитивен извештај од сертифицираното претпријатие на ЕУ за валидација на HVACD системот (DQ, IQ & OQ) (прикачен)

Позитивен извештај за валидација на HVACD системот од сертифицираното претпријатие на ЕУ